واژه نامه پیرنگ

واژه نامه پیرنگ شامل توضیحاتی درباره عبارات و اصطلاحات بکاررفته در نرم افزار پیرنگ و در موضوعات مدیریت پروژه و مدیریت عملکرد است.