مدیریت پروژه با پیرنگ

مدیریت پروژه با پیرنگ از فاز آماده‌سازی یعنی فاز آغازین پروژه شروع شده و تا خاتمه پروژه ادامه می‌یابد و بصورت خلاصه در پنج مرحله ادامه می‌یابد:

مرحله اول) آماده‌سازی شامل تعریف پروژه و اسناد مرتبط با آن
مرحله دوم) برنامه ریزی پروژه شامل تدوین ساختار شکست کار پروژه، تخصیص منابع، زمان‌بندی و تعیین مقاطع حساس پروژه (از نظر تحویل اجزاء محصول یا مقاطع مدیریت جریان نقدینگی مثلا تزریق بودچه به پروژه و یا سایر موضوعاتی از این دست)
مرحله سوم) اجرای پروژه شامل ارجاع کار به اعضاء تیم پروژه بر اساس برنامه ریزی انجام شده، تحویل محصولات و مدیریت این فرایند.
مرحله چهارم) کنترل و ارزیابی پیشبرد پروژه شامل کنترل پیشرفت پروژه و برآورد انحراف از برنامه یا جریان نقدینگی.
مرحله پنجم) خاتمه پروژه شامل افداماتی که برای خاتمه پروژه و تحویل محصولات انجام می‌پذیرد.

در ادامه به صورت جداگانه به هریک از این مفاهیم از دید کاربری پیرنگ خواهیم پرداخت. خواندن ادامه مطلب